Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. GIRAF: GIRAF BV
2. Opdrachtgever: De partij die de opdracht geeft
3. Partijen: GIRAF en de opdrachtgever
4. Opdracht: de tussen partijen gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard
 
Artikel 2: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 3: Opdracht
Opdrachten worden eerst door schriftelijke bevestiging van GIRAF bindend.
 
Artikel 4: Geheimhouding
1. GIRAF is verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Behoudens toestemming van de opdrachtgever is GIRAF niet gerechtigd de informatie, die aan haar door de opdrachtgever is verstrekt, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze informatie werd verkregen.
3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GIRAF is het de opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van GIRAF, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, openbaar te maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de inhoud van de hiervoor bedoelde kennis kunnen nemen.
4. GIRAF zal haar verplichtingen op grond van dit artikel evenzo aan door haar ingeschakelde derden opleggen.
 
Artikel 5: Intellectueel eigendom
1. GIRAF behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, die zij gebruikt en/of ontwikkeld in het kader van de opdracht van de opdrachtgever, voorzover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)-contracten en andere geestesproducten van GIRAF, een en ander in de ruimste zin verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, tenzij deze producten uitdrukkelijk voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld, in dat geval na daartoe verkregen schriftelijke toestemming van GIRAF. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 
Artikel 6: Betaling
1. Betaling van declaraties van GIRAF dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening.
2. Alleen betaling door overmaking op een van de ten name van GIRAF gestelde bank- of girorekening leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever, om welke reden dan ook, niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is.
4. GIRAF is alsdan gerechtigd de opdrachtgever vanaf de vervaldatum over het verschuldigde bedrag de geldende wettelijke rente , vermeerderd met 2%, in rekening te brengen. Daarbij wordt een gedeelte van een maand als gehele maand aangemerkt.
5. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door de opdrachtgever aan GIRAF verschuldigde en niet tijdig betaalde, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De kosten van buitenrechtelijke incasso bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,00 exclusief BTW. De betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en eerst daarna in mindering op de verschuldigde declaratiebedragen, waarbij telkens in de eerste plaats met de oudste declaratie wordt verrekend.
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van GIRAF voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag van de verstrekte opdracht en tot directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die door de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van GIRAF aan de opdracht te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever de opdracht heeft ontbonden.
b. Redelijke kosten, gemaakt ter vastlegging van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.
c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
2. De in het eerste lid van dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet en grove schuld van de directie van GIRAF.
3. Bij het inschakelen van derden zal GIRAF steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. GIRAF is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
4. GIRAF is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 
Artikel 8: Reclames
1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan GIRAF te worden kenbaar gemaakt.
2. Reclames als in het eerste lid van dit artikel bedoeld schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
3. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft GIRAF de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.
 
Artikel 9: Geschillen
1. Op alle opdrachten is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.