Curriculum Vitae oprichter GIRAF B.V.

Persoonsgegevens
Naam Hendrik Figge
Roepnaam Henk
Geboren 1 oktober 1954
Adres Broekstraat 18, 4849 PE Dorst
Telefoonnummer 0161 416 190
Mobiel 06 515 811 77
E-mail adres henk.figge@girafbv.nl
 
Opleidingen
Hogere Technische School Rotterdam Weg- en Waterbouwkunde
Diploma 1977
Hogere Technische School
Den Haag
Post HBO Stedenbouwkundige Techniek
Diploma 1983
Instituut voor Sociale Wetenschappen Management voor overheidsorganisaties
Diploma 1985
Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen Vastgoedmanagement
Diploma 1992
 
Diverse cursussen betreffende management onderhandelingstechnieken en grondbeleid
 
Werkervaring
Praktijkjaar HTS Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland
Aanleg van de Rijksweg 16 nabij de Drechttunnel in Zwijndrecht 1975
  Aannemerscombinatie aanleg Schipholtunnel
  Aanleg schiphol tunnel 1976
 
In deze periode was de focus vooral het leren van een vak. In dit stadium vond ik het maken van uitvoerbare plannen al erg belangrijk. Daarbij zijn economische en maatschappelijke motieven erg belangrijk.
 
Gemeentewerken Rotterdam Ingenieursbureau Wegen 1977-1986
Functies: Tekenaar
  Besteksvoorbereider
  Directievoerder
  Projectleider binnendienst
Enige projecten: Diverse straatvernieuwingsprojecten
  Wegenbouwwerk in het kader van de aanleg van de Botlektunnel
  Uitbreidingsplan Beverwaard
  Aanleg wegen Groeninx van Zoelenlaan
  Aanpassingen en aanleg van wegen in het kader van de spoortunnel
 
Vanaf de HTS ben ik meteen begonnen bij gemeentewerken Rotterdam. Bij deze dienst heb ik diverse functies bekleed. De op de HTS opgedane kennis werd in de praktijk toegepast. Vooral het ontleden van complexe problemen en het stap voor stap oplossen van het probleem bleek voor mij de uitdaging.
 
Door mijn belangstelling voor financiën werd ik steeds meer getrokken bij allerlei vormen van calculatiewerk. In mijn periode bij gemeentewerken ben ik verantwoordelijk geweest voor het bijhouden van de zogenoemde kredietramingsprijslijst. Verder werd ik ingezet op kredietramingen, besteksramingen, enzovoorts.
 
In toenemende mate werd ik geconfronteerd met andere disciplines binnen een gemeentelijk apparaat. Vooral de ruimtelijke ordening en het grondbedrijf waren gebieden die intrigeerden en mij als civiel technicus uitdaagden om een net iets andere technische verantwoorde oplossing te kiezen. Daarmee ontstonden producten waarmee de plannen van andere disciplines ten uitvoer werden gebracht. Ik heb vooral leren samenwerken.
 
Grondbedrijf Rotterdam
(inmiddels Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam) 1986-1989
Functie: Planeconoom
Enige projecten: Uitbreidingsplan Zevenkamp
  Uitbreidingsplan Oosterflank
  Stadsvernieuwingswijk Het Oude Westen
  Stadsvernieuwingswijk Middelland
 
Mijn periode bij het grondbedrijf Rotterdam was een leerperiode. Mijn wiskundige kennis werd nu meer gefocust op financieel-economische vraagstukken. Kosten-batenanalyses zijn bij een grondbedrijf van levensbelang. Mijn civieltechnische kennis werd uitgebreid ingezet binnen de plannen die ik als planeconoom onder mijn hoede had. Verder werd er kennis opgedaan op andere vakdisciplines, zoals volkshuisvesting, verkeer, ruimtelijke ordening en economie. Deze disciplines worden in de grondexploitatie (kosten-batenanalyse van een ruimtelijk plan) bijeengebracht en financieel-economisch vertaalt.
 
Grondbedrijf Breda 1989-1997
Functie: Hoofd Planeconomie
Enige projecten: Uitbreidingsplan Beverwaard
  Hoge Vucht
  Streekplan Breda
  Chasseterrein
 
Mijn tijd bij de gemeente Breda bracht mij dichter bij de politiek. Als hoofd van de afdeling werd vaak van mij gevraagd toelichtingen (mondeling en schriftelijk) te verzorgen voor wethouders, college en raadsfracties.
 
In deze periode heb ik de opgedane kennis verder ontwikkeld en vooral ook middels cursussen theoretisch beter onderbouwd. Met name de financiële rekenkunde is in deze periode verder opgebouwd.
 
Bijzondere aandacht ging uit naar het ontwikkelen van een rekenmodel dat met de invoer van een beperkt aantal parameters snel tot een kosten-batenanalyse gekomen kon worden van structuurplannen. Met het rekenmodel waren we in Breda en omgeving in staat op betrouwbare wijze de financieel-economische haalbaarheid van de ruimtelijke ontwikkeling in kaart te brengen.
 
Belangrijk was ook om de budgetten binnen grondexploitatie beter te kunnen monitoren. Daartoe is een methodiek ontwikkeld om de boekhouding te koppelen aan de grondexploitatie en anders om.
 
NBM-Amstelland (grondbedrijf in oprichting) 1997
Functie: Planmanager
Projecten: Zwanenbalg
  Opzet organisatie grondbedrijf
 
In deze periode van 8 maanden heb ik als tweede man veel werk verzet om het op te richten bedrijf organisatorisch goed in de steigers te zetten. Daarbij was een gestandaardiseerde werkmethodiek en planning basis voor het opzetten van het bedrijf. Binnen die gestandaardiseerde werkmethode is veel aandacht besteed aan het koppelen van systemen (grondexploitatie en administratie) om op die manier risicomanagement beter te ondersteunen.
 
O.P.P. Ontwikkelings- en Participatiebedrijf Publieke sector B.V. 1997-2008
Functie: Planmanager
  Adjunct Directeur (management back-Office en risicobeheersing)
Enige projecten: Zwanenbalg
  Detailhandellocatie Dokkum
  Suijssenwaerde te Oude Tonge
  Opzet organisatie O.P.P.
  Automatisering O.P.P.
 
Mede ¨oprichter¨ van het bedrijf. Ik ewas, samen met de directeur van het bedrijf, vanaf het begin betrokken bij het bedrijf, dat door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten is opgericht.
 
Feitelijk is deze periode de voortzetting van mijn periode bij NBM-Amstelland. De Bank Nederlandse Gemeenten heeft het initiatief van NMB-Amstelland overgenomen compleet met projecten en medewerkers.
 
In de beginperiode was ik als enige planmanager verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen van de projecten binnen O.P.P. Vooral het plan Zwanenbalg in Den Helder is ten uitvoer gebracht.
 
Later kwam de aandacht steeds meer te liggen bij de grondexploitaties, de administratie, risicobeheersing, financieringsvraagstukken en aanverwante zaken. Voor O.P.P. een in eerste instantie een rekenprogramma ontwikkeld op basis van een excelspreadsheet. Dit model was zo danig opgebouwd dat administratie en rekenmodel op elkaar aansloten. Daarmee werd het model ook ingezet in de beheersing en bewaking van het bedrijfsproces binnen O.P.P.
 
Momenteel is O.P.P. bezig met de opgedane kennis binnen O.P.P. een rekenmodel op te bouwen met een stabielere werkomgeving. Dit programma wordt een krachtig beheersings-, bewakings- en rekenmodel waarmee de groeiende portefeuille van O.P.P. goed gevolgd kan worden. Ik ben nog betrokken geweest bij de eerste implementatie van het eerste rekenmodel.
 
Competenties
Zorgvuldigheid/accuratesse Mijn werk kenmerkt zich door kwaliteit. Die kwaliteit wordt in eerste instantie bereikt door zorgvuldig gegevens te verzamelen en te analyseren. De analyse kan lijden naar een financieel-economische haalbaarheid en / of een probleemanalyse voor een plan van aanpak. Daarbij worden de resultaten goed tegen het licht gehouden om te kijken of een en ander ook praktisch uitvoerbaar is.
Probleemanalyse Ik zie een probleem niet als een grote brij. Als ik een probleem tegen kom pel ik het als het ware af, waardoor een groot probleem vaak uiteenvalt in meerdere kleinere problemen, die ik volgtijdelijk oplos.
Klantgerichtheid Ik wil de klant een werkbare oplossing bieden. Daarbij is er wel oog voor onder andere de politiek maar worden geen concessies gedaan die ten koste gaan van die werkbare oplossing.
Plannen en Organiseren Ik breng eerst in beeld wat er gedaan moet worden. Daarna worden taken onderscheiden en ingepland. Bij die taken worden de juiste mensen betrokken om te komen tot een realistische planning.
Samenwerken Zonder de inbreng van specialisten is het niet mogelijk goed te functioneren. Als planmanager en planeconoom staat daarom samenwerking voorop. Daarbij heb ik oog voor wat de ander kan en moet inbrengen, zonder daarbij het einddoel uit oog te verliezen.
Conflicthantering Ik ga conflicten niet uit de weg. Zeker als dat conflict voor mij principiële uitgangspunten ondermijnt. Daarbij heb ik wel oog voor de mens achter de medewerker waarmee het conflict wordt uitgevochten. Daarbij ga ik wel eens te ver met het belichten van de menselijke kant.
Voortgangsbewaking Voortgangsbewaking doe ik door het bijhouden van takenlijsten en het bespreken van die lijsten met medewerkers. Die takenlijsten worden gebaseerd op planningen. Daarbij worden belangrijke deadlines onderscheiden ten opzichte van minder belangrijke deadlines.
Integriteit Integriteit staat hoog in mijn vaandel.
Doelgerichtheid/
resultaatgerichtheid
Mijn werkwijze is gericht op een doel. Dat doel is heilig. Dat kan wel eens lijden tot een te sterke focus op dat doel en het verlies van het zicht op meerdere wegen die naar dat doel leiden. In dat geval neem ik even een adempauze waarin het perspectief op de oplossing even heroverwogen wordt.